2.กองคลัง ให้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบในสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนเงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆที่กี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้มีอำนวยการกองคลังเป็นผู้บังคับบัญชา แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

2.1งานการเงินและบัญชี ประกอบด้วย 2 งาน
- งานการเงิน
- งานการบัญชี


งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประกอบไปด้วย 3 งาน
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
- งานแผนที่ภาษี

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ประกอบไปด้วย 3 งาน
- งานทะเบียนทรัพย์สิน
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์