1.สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และกิจการอื่นที่มิได้กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วราชการใดหรืองานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร่สวนตำบลโดยมีหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชา แบ่งส่วนราชภายในออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้
1.1งานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย 7 งาน คือ
- งานบริหารงานบุคคล
- งานบริหารทั่วไปและธุรการ
- งานกฏหมายและคดี
- งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
- งานกิจการสภา
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานเทศกิจ

1.2งานนโยบายและแผน ประกอบด้วย 2 งาน คือ
- งานแผนและงบประมาณ
- งานประชาสัมพันธ์