รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ 2
(ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)