รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ 1
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)