สำนักปลัด
             
           
             
      ชื่อ : นางอุทัยวรรณ ไกรเสน      
      ตำแหน่ง : ปลัด อบต.      
             
             
             
           
             
      ชื่อ : นายอนุชา เทนอิสสระ      
      ตำแหน่ง : รองปลัด อบต.      
             
             

             
           
             
      ชื่อ : นายยุทธพล บรรเทา      
      ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด      
             
             
             
       
             
  ชื่อ : นายปิยะวัฒน์ วงษ์จารย์   ชื่อ : นางสาวภัทรวดี ศิริพันธ์   ชื่อ : นางละดาวัล ศรีเตชะ  
  ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ   ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  
             
             
       
             
  ชื่อ : นางจุรีรัตน์ เหลาแสง   ชื่อ : จ่าเอกปัญญา ขุ่มด้วง   ชื่อ : ส.อ.สมเด็จ  สมศรี  
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทัวไปชำนาญการ   ตำแหน่ง : นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯชำนาญการ   ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ  
             
       
      ช่ื่อ :  นางสาวพิกุล  เพียยุระ    ชื่อ : นางนารีรัตน์  นาคา    ชื่อ : นายชำนาญ  แหล่ป้อง  
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรกรชำนาญงาน   ตำแหน่ง : ผช.นักพัฒนาชุมชน   ตำแหน่ง : ผช.เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ  
             
 


 

         
  ชื่อ :  นายวิชัย  สมศรี    ชื่อ : นายสิงหา  ย่อไธสง   ชื่อ : นางสมสนุก  ธาตุดี   
  ตำแหน่ง  :  พนง.ขับรถยนต์   ตำแหน่ง : นักการภารโรง   ตำแหน่ง : แม่บ้าน