กองช่าง
             
           
             
      ชื่อ : นายชุมพร   จำงูเหลือม      
      ตำแหน่ง : ผอ.กองช่าง      
             
             

 

             
       
             
  ชื่อ : นายอดินัน อัปมาเก   ชื่อ : นายคมกริข ทะสังขา   ชื่อ : นายชิิราวุธ  มาดอนกลาง  
  ตำแหน่ง : นายช่างโยธา   ตำแหน่ง : ผช.ช่างโยธา   ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน  
             
             
         
             
  ชื่อ : นางสาวเครือวัลย์ มาศรี       ชื่อ : นายพิรัก  สุจริต  
  ตำแหน่ง : ผช.จนท.ธุรการ       ตำแหน่ง : ผู่้ช่วยช่างไฟฟ้า