กองคลัง
             
      prapa1      
             
      ชื่อ : นางประภา เร็วสา      
      ตำแหน่ง : ผอ.กองคลัง      
             
             
 
             
        ponpen  
             
  ชื่อ : นางสุภาภรณ์ แก่นสวรรค์   ชื่อ : นางสาวรัตนากร  ชุมพล   ชื่อ : นางพรเพ็ญ  สุรา  
  ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ   ตำแหน่ง : นักวิชาการคลังปฏิบัติการ   ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
             
             
    nuchara   ratthana  
             
  ชื่อ : นางวรดา บรรเทา   ชื่อ : นางสาวรัตนา  ลิ้มวงศ์วิรัช   ชื่อ : นางสาวนุชรา  ทัดภูธร  
  ตำแหน่ง : ผช.จนท.พัสดุ   ตำแหน่ง : ผู้ช้วยเจ้าพนักงานการเงิน ฯ   ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  
             
             
 
       
     นายเชาวลิต  ทะวะลัย นางปุญญิสา  แสงสุระ   
     พนักงานจดมาตรวัดน้ำ          คนงานทั่วไป