กองการศึกษา
             
           
             
      ชื่อ : นายวิชัย เหลาแสง      
      ตำแหน่ง : ผอ.กองการศึกษา ฯ      
             
             

 

             
       
             
  ชื่อ : จ่าเอกวชิรวิชญ์ หล่าโยม   ชื่อ : นางสายยนต์ บุญวงค์   ชื่อ : นางขันทอง สมศรี  
  ตำแหน่ง : นวก.ศึกษาชำนาญการ   ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก   ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็ก  
             
             
         
             
  ชื่อ : นางสาวดวงดาว ผายพิมพ์   ชื่อ : นางสาววนิดา สมัครไทย    นางสาวชลดา  ลิ้มวงศ์วิรัช  
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก   ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก   คนงานทั่วไป