1. ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธ์ในที่ดิน
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ คือ ผู้เป็นเจ้าของที่ดินระยะเวลาการชำระภาษี ภายในเดือน มกราคม-เมษายน ของทุกปี
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่

  • ให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ ไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.บ.ท.5)  ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ และชำระภาษีภายในเดือน มกราคม-เมษายน ของทุกปี
  • กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ดิน เจ้าของที่ดิน จะต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภายใน  30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

บทกำหนดโทษ

  • ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในกำหนดให้เสียภาษีเงินเพิ่มร้อยละสิบของเงินภาษี
  • ยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้อง ทำให้เสียภาษีน้อยลง ให้เสียเพิ่มร้อยละสิบของภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
  • ชี้เขตแจ้งจำนวนไม่ถูกต้องทำให้เสียภาษีลดลง ให้เสียเงินเพิ่มอีก 1 เท่า ของภาษีบำรุงท้องที่ที่ประเมินเพิ่มเติม
  • ไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในกำหนด (1 มกราคม – 30 เมษายน ของปี) ต้องเสียภาษีเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี
  • ผู้ใดรู้หรือจงใจแจ้งความอันเป็นเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ผู้ใดขัดขวางหรือฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงาน ซึ่งปฏิบัติการตามอำนาจ หน้าที่ในการเร่งรัดภาษีบำรุงท้องที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.ภาษีป้าย
ภาษีป้าย หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อ หารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลัก จารึก หรือทำให้ ปรากฏด้วยวิธีอื่น
ผู้มีหน้าที่เสียภาษี คือ เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้าย
ระยะเวลาการชำระภาษี คือ มกราคม- มีนาคม ของทุกปี
      การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย
1. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษี  ณ   กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ ภายในเดือนมกราคม -มีนาคม ของทุกปีและต้องชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
2. ผู้ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข  พื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ  อันเป็นเหตุให้เสียภาษี  เพิ่มขึ้นให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข

ภาษีป้ายประเภท

ข้อความป้ายที่มี

อัตราภาษี

1
2

 

3

อักษรภาษาไทยล้วน
อักษรภาษาไทยปน
ภาษาต่างประเทศ หรือปนกับภาพและหรืเครื่องหมายอื่น
(ก) ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือ เครื่องหมายใด หรือไม่
(ข) มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

3 บาท/500 ตร.ซม.
20 บาท/500 ตร.ซม

 

40 บาท/500 ตร.ซม.

หมายเหตุ : ป้ายตามประเภท 1,2 หรือ 3 เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

 

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างเช่น ตึก อาคาร คอนโดมิเนียม หรือ สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ ซึ่งใช้หาประโยชน์โดยใช้เป็นสถานประกอบการพาณิชย์ต่าง ๆ ให้เช่า หรือให้ผู้อื่นอยู่อาศัย อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินกับอบต.
ระยะเวลาการชำระภาษี
1. เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพิจารณา และถ้าเห็นจำเป็น      มีอำนาจสั่งให้ผู้รับประเมินแสดงรายการเพิ่มเติมได้
3. พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดค่ารายปีของทรัพย์สินและค่าภาษีที่ต้องชำระแจ้ง ผู้รับประเมิน(ภ.ร.ด.8)
4. ผู้เสียภาษีจะต้องชำระภาษี ภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
5. ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษี ไม่ชำระภาษีภายในกำหนดถือเป็นภาษีค้างชำระ และจะต้องเสียเงินเพิ่ม
อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดิน ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี    (ค่ารายปี หมายถึง จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่งๆ)
การอุทธรณ์
            (การยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่) กรณีที่ผู้รับประเมินไม่พอใจในการประเมิน ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ยื่นคำร้อง (ภ.ร.ด.9) ขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ต่อคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอให้ประเมินใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
บทกำหนดโทษ
ผู้ใดละเลย หลีกเลี่ยงการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน มีความผิดตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ตามมาตรา 46,47 และ 48