ประกาศเปิดเผยราคากลางพร้อมวิธีคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนนาดี หมู่ที่ 12 งบประมาณ 2562