ประกาศเปิดเผยราคากลางพร้อมวิธีคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดเป่ง หมู่ที่ 2 (เส้นรอบหนองน้ำสาธารณะหมู่บ้าน) งบประมาณ 2562