ประกาศเปิดเผยราคากลางพร้อมวิธีคำนวณราคากลางโครงการก่ออิฐทำร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ ด้านทิศเหนือหมู่บ้าน บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 (โอนงบประมาณ)