ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (เส้นข้างศาลากลางบ้าน) บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 13 งบประมาณ 2561