สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561 งบประมาณ 2562