สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 งบประมาณ 2561