สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 งบประมาณ 2561