สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 งบประมาณ 2561