โครงการสุขกาย สุขใจ ผู้สูงวัยใกล้ธรรมะ

วันที่ 8-9 กันยายน 2561 

ณ วันป่าชุมชนบ้านทุ่งมน 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ สนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านไผ่

15515

15508

15510

15512

15514

288473

S 7086175

S 7086173

S 7086172