วิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งมีความมุ่งหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลบ้านไผ่เป็นตำบลขนาดกลาง ที่มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีวิถีชีวิตสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคต ต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ในการประกอบอาชีพของชุมชน เพื่อขจัดความยากจน มีคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างรากฐานการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ประชาชนได้มีส่วนร่วม จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ และมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision) อบต.บ้านไผ่
“องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ เป็นท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพื่อความเจริญที่ยั่งยืน”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น (Mission) อบต.บ้านไผ่

 1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการศึกษาของประชาชนให้มีคุณภาพอย่างคลอบคุม
 2. สนับสนุนและส่งเสริมการเศรษฐกิจชุมชนในการประกอบอาชีพของประชาชน
 3. จัดให้มีบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความจำเป็นและให้มีความน่าอยู่
 4. ส่งเสริมการพัฒนาสังคม ชุมชน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สำคัญ
 5. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล
 7. เน้นการมีส่วนร่วมในทุกระดับเพื่อนำไปสู่ท้องถิ่นที่มีความเจริญอย่างยั่งยืน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของ อบต.บ้านไผ่

 1. ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิต และการศึกษาที่ดีและสูงขึ้น
 2. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น พอเพียง ในพึ่งตนเองได้ในสังคม
 3. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
 4. สังคม ชุมชนน่าอยู่ มีความปลอดภัย และปราศจากอบายมุข
 5. สิ่งแวดล้อมชุมชนดีน่าอยู่ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
 6. มีการบริหารจัดการภาครัฐที่เป็นระบบโดยประชาชนมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่