คณะผู้บริหาร
             
            
             
      ชื่อ : นายวานิช ทวะลัย์      
      ตำแหน่ง : นายก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่      
             
             

             
         
             
  ชื่อ : นายธำรงศักดิ์ อาดี   ชื่อ : นายสุขสันต์ ศรีนวล   ชื่อ : นายสุประดิษฐ์ วันโยศิริทรัพย์  
  ตำแหน่ง : รองนายก อบต.   ตำแหน่ง : รองนายก อบต.   ตำแหน่ง : เลขานุการนายก อบต.