ประวัติบ้านหนองผักแว่น   หมู่ที่ 9

ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประวัติความเป็นมา

                บริเวณอันเป็นที่ตั้งบ้านหนองผักแว่นนี้ เดิมเป็นที่หัวไร่ ปลายนา ของชาวบ้านทุ่งมน ที่ได้มาจับจองเอาไว้ และต่อมาเจ้าของไร่ที่นา ก็ได้อพยพออกมาตั้งบ้านเรือนอยู่หัวไร่ปลายนาของตน เพื่อความสะดวกในการทำไร่นา ไม่ต้องเทียวไปเทียวมาให้ลำบาก ครอบครัวแรกที่ได้อพยพออกมาตั้งอยู่คือครอบครัว นายนอ นางบาง แหล่ป้อง จากนั้น ก็ได้มีครอบครัวของญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงได้อพยพตามมาอยู่ด้วยใน พ.ศ. 2474 แล้วก็ได้ตั้งชื่อบ้านว่า “บ้านหนองผักแว่น” เพราะบริเวณนั้น มีหนองน้ำขนาดใหญ่และมีผักแว่นขึ้นอยู่เต็มไปหมด อีกชื่อหนึ่งเรียกว่า “บ้านหัวหนอง” เพราะมีหนองน้ำ และทางน้ำไหลลงไปสู่บ้านทุ่งมน คนเขาจึงถือว่าเป็นต้นทางของน้ำเลยเรียกชื่อบ้านว่า “บ้านหัวหนอง”

                บ้านหนองผักแว่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ห่างออกไปประมาณ 10 กิโลเมตรเศษ จากที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ไปตามเส้นทางสู่บ้านเกิ้ง ถึงถนนมิตรภาพแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนมิตรภาพประมาณ 9 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่บ้านหนองผักแว่น ตรงปากทางเข้าจะมีป้ายประเหล็กของหมู่บ้านอยู่ บ้านหนองผักแว่นมีพื้นที่ทั้งหมด 2 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้

                                ทิศเหนือ                                จรดเขตพื้นที่บ้านหนองกุง

                                ทิศใต้                                      จรดเขตพื้นที่บ้านทุ่งมน

                                ทิศตะวันออก                       จรดเขตพื้นที่ทางรถไฟ

                                ทิศตะวันตก                          จรดเขตพื้นที่บ้านหนองกุง และบางส่วนของบ้านดอนนาดี

                ประชากร มีครัวเรือนทั้งหมด 86 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 358 คน เป็นชาย 177 คน เป็นหญิง 171 คน มีอาชีพทำนา ทำสวน ทำไร่ รับจ้างทั่วไป

การศึกษา บ้านหนองผักแว่นไม่มีโรงเรียนประถมประจำหมู่บ้าน ต้องไปเรียนที่โรงเรียนบ้านทุ่งมน และเรียนต่อในระดับสูงขึ้นในตัวอำเภอบ้านไผ่

                ศาสนาและความเชื่อ ประชาชนมีความเชื่อในเรื่องของกรรม คือเชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว นอกจากนั้นยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีตามฮีต 12 อยู่

สาธารณูปโภค มีไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ประจำหมู่บ้าน การคมนาคมก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์ดีถนนภายในหมู่บ้านหรือเชื่อมไปยังหมู่บ้านอื่นๆก็เป็นถนนคอนกรีตเกือบหมดแล้ว

                บุคคล/ ผู้นำที่สำคัญ

                                ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายบุญมา สุนทร    

ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือ นายทองไหล เฉลิมวงษ์

                                พ่อใหญ่จ้ำคนแรกคือ   นายน้อย โสมนัส

                                พ่อใหญ่จ้ำคนปัจจุบันคือ นายคำพอง ขอนสัก

           

   
   

อ้างอิงมาจาก     : อาจารย์ศิริ ศรีจุมพล อาจารย์ทวี ชำนาญเวช และคณะ,     สืบฮอยบ้าน ตำนานเมืองประวัติอำเภอบ้านไผ่,  

   

         โรงพิมพ์นันทศิลป์, 2547