ประวัติบ้านทุ่งมน   หมู่ที่ 8

ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประวัติความเป็นมา

                จากการสืบค้นจากหนังสือและการสอบถามท่านผู้รู้ ผู้สูงอายุ ก็พอจะทำให้สรุปใจความได้ว่า ก่อนนี้ไปประมาณเกือบร้อยปี บริเวณอันเป็นที่ตั้งบ้านทุ่งมนอยู่ในขณะนี้ เมื่อก่อนเป็นที่อุดมสมบูรณ์ มีป่าไม้มีที่ราบต่ำเหมาะแกการทำนา และที่ราบสูงเหมาะแก่การทำไร่ ทำสวน สร้างบ้านเรือน จึงได้มีครอบครัวสองตระกูลใหญ่คือตระกูลแหล่ป้อง กับตระกูลเทพจั้ง ได้อพยพมาจากบ้านเกิ้งและบ้านหนองผือ มาปลูกกระต๊อบเพื่อดูแลที่ไร่ที่นาของตน จากนั้นมีครอบครัวอื่นๆอพยพออกมาอยู่ด้วย ก็ได้ปลูกบ้านขึ้นตามบริเวณที่โนนที่ล้อมรอบไปด้วยป่า ที่ไร่ ที่นา มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มเป็นวงกลม มีป่าล้อมรอบอยู่เลยตั้งชื่อว่า “บ้านทุ่งมน” ตามลักษณะของทุ่งนาตั้งขึ้นใหม่ๆยังขึ้นต่อบ้านเกิ้ง อำเภอชนบทอยู่

                มาใน พ.ศ. 2457 บ้านทุ่งมนก็ได้ขอแยกตัวออกมาจากบ้านเกิ้งมาตั้งเป็นอิสระขึ้นเต็มตัวแล้วมาขึ้นตรงต่อตำบลเมืองเพีย มาในระหว่าง พ.ศ. 2464 – 2469 บ้านทุ่งมนก็ได้เป็นหมู่บ้าน โดยมาขึ้นเป็นหมู่บ้านของตำบลบ้านเกิ้ง อำเภอชนบท เมื่อ พ.ศ. 2470 ตำบลบ้านไผ่ได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอบ้านไผ่ และใน พ.ศ. 2482 ก็ได้ยกฐานะจากกิ่งอำเภอบ้านไผ่ขึ้นมาเป็นอำเภอบ้านไผ่ บ้านทุ่งมนก็ได้แยกมาขึ้นตรงต่อตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

                บ้านทุ่งมนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ห่างออกไปประมาณ 8.5 กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนมิตรภาพแล้วแยกเข้าไปตรงปากทางเข้าสู่โรงเรียนบ้านทุ่งมน และบ้านทุ่งมนมีพื้นที่ทั้งหมด 2.75 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้

                                ทิศเหนือ                                จรดเขตพื้นที่บ้านหนองผักแว่น

                                ทิศใต้                                      จรดเขตพื้นที่บ้านหนองผือและกอบง

                                ทิศตะวันออก                       จรดเขตพื้นที่ทางรถไฟ

                                ทิศตะวันตก                          จรดเขตพื้นที่บ้านโคกสูง

                จำนวนประชากร มีครัวเรือนทั้งหมด 116 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 513 คน เป็นชาย 274 คน เป็นหญิง 239 คน มีอาชีพ ทำนา ทำสวน ทำไร่ รับจ้างทั่วไป มีเชื้อชาติไทย ภาษาพูดใช้ชีวิตประจำวันใช้ภาษาอีสาน จะใช้ภาษาไทยกลางเวลาติดต่อราชการ

การศึกษา บ้านทุ่งมนมีโรงเรียน 1 โรงเรียน และเมื่อจบจากโรงเรียนบ้านแล้วได้เข้าไปเรียนต่อในตัวอำเภอ และเรียนต่อสายอาชีพมากกว่าสายสามัญ

                ศาสนาและความเชื่อ ประชาชนในหมู่บ้านมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามคำสอนยึดมั่นขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เรียกว่าฮีต 12 นอกจากนี้ยังเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์

สาธารณูปโภค มีไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์สาธารณะ ใช้อย่างสะดวกสบาย ในด้านคมนาคมภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต ส่วนระหว่างหมู่บ้านแม้ยังเป็นถนนลูกรังแต่ก็ไปมาสะดวก

                บุคคล/ ผู้นำที่สำคัญ

                                ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายหวด แหล่ป้อง                   คนปัจจุบันคือ นายสมพงษ์ แหล่ป้อง

                                แม่ใหญ่จ้ำคนแรกคือ   นางจัน                                         คนปัจจุบันคือ นางฮอง แอแป

                                หมอธรรมคนแรกคือ นายออย อุดม                             คนปัจจุบันคือ นายหลำ แหล่ป้อง                 หมอแคนคนแรกคือ นายสำลี ขอนดู่                   คนปัจจุบันคือ นายสุริยา พลสงคราม                           หมอยากลางบ้านคนแรกคือ นายรอง ขอนดู่              คนปัจจุบันคือ นายเชียง น้องคนึง                      ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่บ้านคือ นายเผด็จศึก พิษณุราชันย์ ยอดนักมวยไทย                          

                                ธรรมาสน์เทศน์แกะสลักด้วยไม้ทั้งหมด เป็นฝีมือของคนรุ่นเก่าเกือบร้อยปีมาแล้ว

                คณะผู้ร่วมสืบค้นประวัติ

                                นายหลำ แหล่ป้อง                             นายฮวน แหล่ป้อง

                                นายคำไข อ่อนตา                               นายสมพงษ์ แหล่ป้อง

           

   
   

อ้างอิงมาจาก     : อาจารย์ศิริ ศรีจุมพล อาจารย์ทวี ชำนาญเวช และคณะ,     สืบฮอยบ้าน ตำนานเมืองประวัติอำเภอบ้านไผ่,  

   

         โรงพิมพ์นันทศิลป์, 2547