ประวัติบ้านป่าแดง หมู่ที่ 6

ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประวัติความเป็นมา

                บริเวณอันเป็นที่ตั้งของบ้านป่าแดงอยู่นี้ เดิมเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้แดงขนาดใหญ่ขึ้นเต็มไปหมด เป็นป่าที่ตั้งอยู่ใกล้กับแก่งละว้า สัตว์ป่าก็มีมากสะดวกในการทำมาหากิน จึงเป็นเหตุให้มีบุคคลคณะหนึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณป่าไม้แดงนี้ครอบครัวแรกๆที่เข้ามาตั้งอยู่คือ ครอบครัวนายจำปา ผิวขาว ครอบครัวนายเลี้ยง ปะลา ย้ายมาจากบ้านเป้า ครอบครัวนายจันทร์ พาสิงห์ และนางเบ้า มูลจันทร์ จากบ้านเมืองเพีย เมื่อมาตั้งบ้านเรือนขึ้นแล้ว ก็ได้พากันตั้งชื่อบ้านว่า “บ้านป่าแดง” ตามลักษณะของป่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆจึงต้องขึ้นตรงกับบ้านธาตุ ตำบลบ้านเป้า อำเภอชนบท ในตอนนั้นมีนายพรม โม้วงษ์ เป็นหัวหน้าผู้นำของหมู่บ้าน ปีที่ตั้งบ้านป่าแดงนั้นตรงกับ พ.ศ. 2470 ซึ่งเป็นปีตำบลบ้านไผ่ได้รับยกฐานะให้เป็นกิ่งอำเภอบ้านไผ่พอดี หมู่บ้านและตำบลต่างๆในละแวกนี้ที่ขึ้นตรงต่ออำเภอชนบทก็ได้แยกตัวมาขึ้นต่อกิ่งอำเภอบ้านไผ่

                มาใน พ.ศ. 2499 บ้านป่าแดงได้แยกออกจากบ้านธาตุ เพราะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วมาเป็นอิสระปกครองตนเอง มีผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายเชียง ขอนจันทร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 อำเภอบ้านไผ่ ได้แบ่งเขตการปกครองใหม่ 13 ตำบล บ้านป่าแดงได้มาขึ้นอยู่ในตำบลโคกสำราญพร้อมๆกับบ้านดอนปอแดง บ้านดง บ้านเล็บเงือก ต่อมา พ.ศ. 2531 อำเภอบ้านไผ่ ได้ปรับปรุงเขตการปกครองใหม่เป็น 17 ตำบล บ้านป่าแดงได้มาขึ้นอยู่กับตำบลบ้านไผ่ ตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงเดี๋ยวนี้

                บ้านป่าแดงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ทำการอำเภอบ้านไผ่ ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ประมาณ 13 กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนมิตรภาพ แล้วเลี้ยวซ้ายตรงปากทางถนนรพช.สายหนองผือ-โคกสำราญ มีพื้นที่ขนาด 2.5 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้

                                ทิศเหนือ                                จรดเขตพื้นที่บ้านหนองหัวช้าง

                                ทิศใต้                                      จรดเขตพื้นที่บ้านธาตุ

                                ทิศตะวันออก                       จรดเขตพื้นที่บ้านดอนนาดี และบางส่วนบ้านโคกสูง

                                ทิศตะวันตก                          จรดเขตพื้นที่แก่งละว้าและบ้านดอนปอแดง ตำบลโคกสำราญ

                สิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำและป่าไม้ บ้านป่าแดงในขณะนี้มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ได้อาศัยอยู่คือแก่งละว้า ส่วนป่าไม้นั้นไม่เหลืออยู่แล้ว จึงน่าหาทางปลูกต้นไม้ขึ้นมาตามหัวไร่ปลายนาของตน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมไว้

ประชากร บ้านป่าแดงมีครัวเรือน 73 ครอบครัว มีประชากรทั้งหมด 318 คน เป็นชาย 145 คน เป็นหญิง 173 คน มีอาชีพเกษตรกร ทำนา ทำสวน จับปลาจากแก่งละว้ามาขาย รับจ้างทั่วไป

การศึกษา ไม่มีโรงเรียนประจำหมู่บ้าน ต้องเดินทางไปเรียนที่ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม(บ้านธาตุ) และเรียนต่อในตัวอำเภอบ้านไผ่ แต่มีจำนวนน้อยที่ได้เรียนต่อ เพราะขาดทุนในด้านการศึกษา

                สาธารณูปโภค ด้านการคมนาคมนับว่าสะดวกดีในการเดินทางเข้าเมือง เป็นถนนรพช.ลาดยางตลอดสาย ส่วนถนนภายในหมู่บ้านเป็นคอนกรีตหมดแล้ว ส่วนการไฟฟ้า น้ำประปา และโทรศัพท์สาธารณะนั้นก็สะดวกดีแล้ว

                ศาสนาความเชื่อ บ้านป่าแดงมีวัดประจำหมู่บ้านชื่อว่า “วัดสุพรรณนาราม” (ยังเป็นสำนักสงฆ์) ประชาชนยึดมั่นอยู่ในหลักศาสนา เชื่อในผลแห่งกรรม และปฏิบัติตามฮีต 12 อยู่ และเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์

                บุคคล/ ผู้นำที่สำคัญ

                                ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายเชียง ขอนจันทร์               คนปัจจุบันคือ นายประจักษ์ ลุดพา

                                พ่อใหญ่จ้ำคนแรกคือ   นายหนู วรวงษ์                          คนปัจจุบันคือ นายคู พาสิงห์

                                หมอสู่ขวัญคนแรกคือ นายเชียง ขอนจันทร์               คนปัจจุบันคือ นายอินตา มูลกัน

                                หมอตำแยคนแรกคือ นางคำ ปานาง                          

                                หมอแคนคนแรกคือ นายอาง มูลกัน                         

                                ประธานกองทุนเงินล้าน นายพะเนียง โคตรเหง้า

                คณะผู้ร่วมสืบค้นประวัติ

                                นายบุญมา ขอมประเสริฐ                นายคำไบ ปะลา

                                นายเหรียญ พังนาง                           นายบุญหนัก วงษ์สุดตา                   

                                นายประจักษ์ ลุดทา

           

   
   

อ้างอิงมาจาก     : อาจารย์ศิริ ศรีจุมพล อาจารย์ทวี ชำนาญเวช และคณะ,     สืบฮอยบ้าน ตำนานเมืองประวัติอำเภอบ้านไผ่,  

   

         โรงพิมพ์นันทศิลป์, 2547