ประวัติบ้านธาตุ หมู่ที่ 5

ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประวัติความเป็นมา

                บริเวณอันเป็นที่ตั้งของบ้านธาตุอยู่ในขณะนี้ ก็เป็นบริเวณอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้เช่นเดียวกับบ้านอื่นในตำบลเดียวกัน ครอบครัวแรกที่มาตั้งถิ่นฐานขึ้นที่บ้านธาตุ คือครอบครัวนายพา ขอนดู่ นายพรมมา โม้วงษ์ นายลี ดอนชัย ที่อพยพหนีน้ำท่วม จากบ้านกุดเป่ง เมื่อ พ.ศ. 2444 ต่อจากนั้นก็ได้มีครอบครัวญาติพี่น้องจากบ้านเกิ้งและบ้านเมืองเพีย ก็อพยพตามมาสมทบ ตั้งบ้านเรือนขึ้นรวม 10-12 หลังคาเรือน แล้วพร้อมตั้งชื่อบ้านว่า “บ้านธาตุ จอมศรี” เพราะนายพา ขอนดู่ นายพรมมา โม้วงษ์ และนายลี ดอนชัย ได้พบโพนปลวก(จอมปลวก)แห่งหนึ่งดูแปลกดี จึงได้พากันขุดดู ปรากฏว่าได้พบไม่ที่ทำเป็นรูปธาตุอยู่ภายในจอมปลวกนั้น ไม่ทราบว่าธาตุไม้นั้นใครเอาไปฝั่งไว้แต่เมื่อใด มาในปัจจุบันนี้จึงเหลือและเรียกชื่อบ้านแต่เพียงว่า “บ้านธาตุ” ส่วนคำว่าจอมศรีนั้นหายไปจะเป็นเพราะเรียกชื่อสั้นๆว่า “บ้านธาตุ” จะง่ายกว่าเรียกว่า “บ้านธาตุจอมศรี” เรียกนานๆเข้าก็เกิดความเคยชินและคล่องปากคำว่าจอมศรีจึงถูกตัดทิ้งหรือลืมไปโดยปริยาย

                ครั้น พ.ศ. 2470 ตำบลบ้านไผ่ ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอบ้านไผ่แล้ว ตำบลบ้านเป้าก็ได้แยกตัวออกจากอำเภอชนบทมาขึ้นอยู่กับกิ่งอำเภอบ้านไผ่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นมา จนถึง พ.ศ. 2482 กิ่งอำเภอบ้านไผ่ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอบ้านไผ่แล้ว บ้านธาตุก็ได้ขึ้นอยู่อำเภอบ้านไผ่ตั้งแต่บัดนั้น จนกระทั้งบัดนี้บ้านธาตุตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ห่างออกไปประมาณ 12 กิโลเมตรเศษมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2.85 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                                ทิศเหนือ                                จรดเขตพื้นที่บ้านป่าแดง

                                ทิศใต้                                      จรดเขตพื้นที่บ้านกุดเป่ง

                                ทิศตะวันออก                       จรดเขตพื้นที่บ้านโคกสูง

                                ทิศตะวันตก                          จรดเขตพื้นที่แก่งละว้า

                ทรัพยากร แหล่งน้ำธรรมชาติคงมีเฉพาะแก่งละว้า ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ส่วนห้วยหนองนั้นได้ตื้นเขินไปหมดแล้ว ชาวบ้านอาศัยน้ำประปาหมู่บ้านเพื่ออุปโภคบริโภค และมีการรองรับน้ำฝนไว้ดื่ม ส่วนป่าไม้ปัจจุบันนี้นับว่าไม่เหลืออยู่ จะมีต้นไม้ใหญ่บริเวณโรงเรียน วัด ตามหัวไร่ปลายนาเท่านั้น ดังนั้นควรที่ได้รวมใจกันปลูกต้นไม้ให้มากๆ

จำนวนประชากร บ้านธาตุ มีครัวเรือนทั้งหมด 140 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 795 คน เป็นชาย 338 คน เป็นหญิง 437 คน มีอาชีพในการทำนา ทำไร่ รับจ้างทั่วไป และค้าขายเล็กๆน้อยๆ

การศึกษา มีโรงเรียนประจำหมู่บ้าน ชื่อโรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล – ชั้นม.3 หลังจากนั้นก็เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ในตัวอำเภอบ้านไผ่

                ศาสนา และความเชื่อ ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ เชื่อในการทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์ ยังยึดมั่นในฮีต 12 อยู่อย่างเหนียวแน่น

                สาธารณูปโภค ด้านการคมนาคมสะดวกดีเพราะมีถนนเข้าในตัวอำเภอบ้านไผ่ ส่วนถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตหมดแล้ว น้ำประปา โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก็เข้ามา สถานีอนามัย ก็มาตั้งอยู่ในหมู่บ้านธาตุพร้อมดูแลรักษาแก่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆได้ผลเป็นอย่างดี

                บุคคล/ ผู้นำที่สำคัญ

                                ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายสวัสดิ์ วงษ์สุดตา               คนปัจจุบันคือ นายคำพอง พิธนะชน

                                พ่อใหญ่จ้ำคนแรกคือ   นายบุญมี ดอนชัย                    คนปัจจุบันคือ นายสีดา ปะกังเว

                                หมอตำแยคนแรกคือ นางมูล อนุชน                           คนปัจจุบันคือ นางสมศรี แอแป

                                หมอแคนคนแรกคือ นายอุ่น อนุชน                           

                                หมอพิณคนปัจจุบันคือ นายสำลี จันทร์สุมทร                           

                                หมอธรรมคือ นายสีดา ปะกังเว

                คณะผู้ร่วมสืบค้นประวัติ

                                นายกอง ค่อนดี                                   นายหมั่น โคตรเหง้า

                                นายสวัสดิ์ วงษ์สุดตา                         นายสง่า โคโตศรี                              

                                นายสำราญ สีผาง                               นายประพันธ์ เบ้าหนองบัว

                                นายสำลี เพชรทอง                            นายพา ขอนดู่

                                นายพิลา ผาสกุล                                 นายนำมะโฮง มูลกัน

           

   
   

อ้างอิงมาจาก     : อาจารย์ศิริ ศรีจุมพล อาจารย์ทวี ชำนาญเวช และคณะ,     สืบฮอยบ้าน ตำนานเมืองประวัติอำเภอบ้านไผ่,  

   

         โรงพิมพ์นันทศิลป์, 2547

   
   
                                นายเจ๊กโต พานิช