ประวัติบ้านหนองกุง หมู่ที่ 10

ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประวัติความเป็นมา

                เมื่อก่อนจะมาเป็นบ้านหนองกุงอยู่ในขณะนี้ บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยป่าไม้ มีหนองน้ำ มีสัตว์ป่า ยังไม่มีใครมาอยู่อาศัย ในช่วง พ.ศ. 2453 – 2454 ได้เกิดโรคประหลาดขึ้นบริเวณพื้นที่ตะวันออกของอำเภอชนบท คือบริเวณบ้านเกิ้ง บ้านเมืองเพีย โรคประหลาดที่ว่านี้คือ มารดาคลอดลูกออกมาแล้วตายพร้อมกันทั้งแม่และลูกเป็นอย่างนี้หลายครอบครัว เป็นเหตุให้ผู้คนกลัว แตกตื่นครอบครัวหนีไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในที่แห่งใหม่ ครอบครัวมีความจำเป็นอพยพหนีไม่ได้ ก็ต้องอยู่เสี่ยงความตายต่อไป

                พ.ศ. 2465 มีคณะครอบครัวของนายหวด นางภู แหล่ป้อง,นายแพง นางผง รุทุม,นายยม นางพูน พูนไธสง,นายศิลา นางเตียง นางผาง อุดมรัก อพยพมาจากบ้านเกิ้งมาตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณอันเป็นที่ตั้งบ้านหนองกุงอยู่ในขณะนี้ เมื่อตั้งบ้านขึ้นแล้วก็เรียกชื่อบ้านว่า “บ้านหนองกุง” ตามลักษณะพื้นภูมิอันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านที่มีหนองน้ำอยู่และมีป่าไม้กุงขึ้นอยู่เต็มรอบๆหนองนั้น จากนั้นก็มีครอบครัวของญาติพี่น้องจากบ้านเกิ้ง บ้านเมืองเพีย และบ้านหนองผือ อพยพตามมาอยู่ด้วย ทำให้เป็นหมู่บ้านใหญ่ขึ้นมา และยังขึ้นตรงต่อบ้านเกิ้ง อำเภอชนบทอยู่ มาใน พ.ศ. 2472 ก็ได้แยกเป็นหมู่บ้านออกจากบ้านเกิ้ง ซึ่งในขณะนั้นตำบลบ้านเกิ้งก็ได้ยุบตัวลงเป็นหมู่บ้านเกิ้งธรรม ไปขึ้นอยู่กับตำบลบ้านไผ่ กิ่วอำเภอบ้านไผ่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2470 เป็นต้นมา มีนายศิลา วงษ์นาหว้า เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก และมีนายลี มหาแสง เป็นผู้ช่วย

                บ้านหนองกุง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ มีระยะทางห่างออกไปประมาณ 11 กิโลเมตร ตามเส้นทางถนนมิตรภาพ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงปากทางเข้าบ้านหนองกุงริมถนนมิตรภาพ จะมีป้ายบ้านหนองกุงบอกไว้อยู่ บ้านหนองกุงมีพื้นที่ทั้งหมด 2 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้

                                ทิศเหนือ                                จรดเขตพื้นที่บ้านปอแดง (ทางงพาด)

                                ทิศใต้                                      จรดเขตพื้นที่บ้านหนองผักแว่นและบางส่วนของบ้านทุ่งมน

                                ทิศตะวันออก                       จรดเขตพื้นที่ถนนมิตรภาพและทางรถไฟ

                                ทิศตะวันตก                          จรดเขตพื้นที่บ้านดอนนาดี

                ประชากร บ้านหนองกุงมีครัวเรือน 111 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมด 507 คน เป็นชาย 252 คน เป็นหญิง 257 คน มีอาชีพ ทำนา ทำไร่ ทำสวน รองลงไปคือรับจ้าง ส่วนค้าขายมีเพียงเล็กน้อย

การศึกษา จะนิยมเรียนเพียงชั้น ม.1-ม.3 เมื่อจบแล้วนิยมไปเข้าเรียนต่อใน ม.4 – ม.6 จะมีน้อยมากที่เรียนในสายวิชาชีพ มากกว่าเรียนระดับมหาวิทยาลัย

                ศาสนาและความเชื่อ ได้ร่วมกันสร้างวัดประจำหมู่บ้านขึ้นมา ชื่อว่าวัดบ้านหนองกุง เมื่อ พ.ศ. 2521 ประชาชนต่างมีความเชื่อในหลักธรรมของศาสนาคือเชื่อว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว นอกจากนั้นยังยึดมั่นอยู่ในฮีต 12 ของชาวอีสานด้วย ยังมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์

                บุคคล/ ผู้นำที่สำคัญ

                                ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายสน ดินเมืองชลคนปัจจุบันคือ นายดำรง มูลกัน

                                พ่อใหญ่จ้ำคนแรกคือ   นายโม้ โคตรเหง้า                   คนปัจจุบันคือ นางหนีบ มูลกัน

                                หมอสู่ขวัญคนแรกคือ นายหวัน ชาแท่น                    คนปัจจุบันคือ นายทองดี พันก้อน

                                หมอธรรมคนแรกคือ นายลี                                             คนปัจจุบันคือ นายเพ็ง ปะโคทะนัง

                                หมอแคนคนแรกคือ นายแพ มูลกัน                             คนปัจจุบันคือ นายคุด ชณนกุล

                                หมอยากลางบ้านคือ นายเล่ ธาตุดี

                                ประธาน อสม. คือ นายบุบผา เพียยุระ

                คณะผู้ร่วมสืบค้น

                                นายบุญมี เพียยุระ                              นายหนู ไพรสาร

                                นายคุด ขอนกุล                                  นายดำรง มูลกัน

                                นายดำรงศักดิ์ อาดี                             นางจันทร์ แสงหาร

                               

           

   
   

อ้างอิงมาจาก     : อาจารย์ศิริ ศรีจุมพล อาจารย์ทวี ชำนาญเวช และคณะ,     สืบฮอยบ้าน ตำนานเมืองประวัติอำเภอบ้านไผ่,  

   

         โรงพิมพ์นันทศิลป์, 2547