ประวัติบ้านหนองผือ หมู่ที่ 1
ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ประวัติความเป็นมา
                บริเวณอันเป็นที่ตั้งบ้านหนองผือในขณะนี้ เดิมเป็นพื้นที่หัวไร่ปลายนาของชาวบ้านเกิ้ง ต่อมานายโอ๋ ญาติดี เห็นว่าอยู่ไกลจากบ้าน ลำบากในการไปมาในฤดูทำนาทำไร่ จึงได้ชักชวนญาติพี่น้องอพยพครอบครัวจากบ้านเกิ้ง มาตั้งบ้านเรือนอยู่ตามที่ไร่นาของตนใน พ.ศ. 2437 ในบริเวณนั้นมีหนองน้ำขนาดใหญ่ มีต้นผือ (ต้นกก) ขึ้นเต็มอยู่ ก็เลยตั้งชื่อว่า “บ้านหนองผือ” ตามลักษณะของหนองน้ำ จากนั้นก็ได้มีผู้อพยพตามออกมาอยู่ด้วย ตามบริเวณรอบๆหนองน้ำนั้นมีจำนวนรวม 19 ครอบครัว ต่อมาได้เกิดโรคระบาด คือโรคท้องร่วง อันเนื่องมาแต่น้ำในหนองเกิดเน่าเพราะซากพืชและซากสัตว์ พ.ศ. 2457 นายโอ๋ ญาติดี จึงได้ตัดสินใจชักชวนญาติพี่น้องทุกครอบครัวอพยพหนีออกจากที่ตรงนั้น แล้วมาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเนินอันเป็นที่สูง อยู่ทางทิศตะวันออกของหนองน้ำนั้น ก็คือบริเวณอันเป็นที่ตั้งของหนองผืออยู่ในขณะนี้ และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหนองผือ” และชาวบ้านได้เลือกให้นายโอ๋ ญาติดี เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ขึ้นตรงต่ออำนาจการปกครองของตำบลบ้านเกิ้งอยู่ต่อมา พ.ศ. 2470 ตำบลบ้านเกิ้งถูกปรับลงเป็นหมู่บ้านธรรมดา แล้วไปยกบ้านให้เป็นตำบลเรียกว่า “ตำบลบ้านไผ่” บ้านหนองผือ ก็ขึ้นตรงต่อตำบลบ้านไผ่ ตั้งแต่บัดนี้มาจนถึงบัดนี้
บ้านหนองผือ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ห่างออกไปประมาณ 8 กิโลเมตร ตามถนนมิตรภาพประมาณ 6 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด 4.26 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ                                จรดเขตพื้นที่บ้านกอบง
ทิศใต้                                      จรดเขตพื้นที่บ้านเกิ้งในเขตเทศบาล
ทิศตะวันออก                       จรดเขตพื้นที่ถนนมิตรภาพ
ทิศตะวันตก                          จรดเขตพื้นที่บ้านกุดป่ง ตำบลบ้านไผ่
การคมนาคม ไปมาสะดวกสบายดีแล้ว แม้ถนนระหว่างหมู่บ้านยังเป็นลูกรังอยู่ก็ตาม ส่วนถนนภายในหมู่บ้านนั้นเป็นถนนคอนกรีตเกือบหมดแล้ว
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์สาธารณะมีครบแล้ว แต่ประชาชนยังนิยมใช้ตุ่มขนาดใหญ่รองรับน้ำฝนเอาไว้ดื่มตลอดปีกันอยู่
ทรัพยากร แหล่งน้ำและป่าไม้ บ้านหนองผือมีลำห้วยทรายทางทิศใต้ของหมู่บ้าน แต่ได้ตื้นเขินไปแล้ว ส่วนหนองน้ำที่เรียกหนองผือนั้น ก็ได้ตื้นเขินถูกราษฎรบุกรุกเอาทำนา และสร้างบ้านไปหมดแล้ว สำหรับป่าไม้ไม่มีเหลืออยู่ จะพอมีอยู่บ้างที่บริเวณป่า (สำนักสงฆ์)
ประชากร บ้านหนองผือมี 250 ครัวเรือน ประชากรมี 1,085 คน เป็นชาย 537 คน หญิง 549 คน มีอาชีพในการทำนารับจ้างทั่วไป และค้าขายเล็กๆน้อยๆ
ในด้านการศึกษา มีโรงเรียนประถมศึกษา 1 โรงเรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้น ป.6 เมื่อจบ ป.6 แล้วจะเข้าไปเรียนต่อในเขตเทศบาลตำบลบ้านไผ่ เมื่อจบระดับมัธยมแล้วก็จะเข้าศึกษาต่อในสายอาชีพกันเป็นส่วนมาก
ศาสนาและความเชื่อถือ ประชาชนยังศรัทธาและเชื่อในหลักของกรรมอยู่คือเชื่อว่า ทำดีได้ดี ทำชั้วได้ชั่ว และยังเชื่อในเรื่องของไสยศาสตร์อยู่ ยังปฏิบัติตามฮีต 12 อยู่
บุคคลและสิ่งสำคัญของหมู่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ  นายโอ๋  ญาติดี            คนปัจจุบันคือ นายโสดา  ธาตุดี
พ่อใหญ่จ้ำคนแรกคือ   นายโม่ง  นายอาคม  ตาดี        คนปัจจุบันคือ นายไหล  หาวัน
หมอสู่ขวัญคือ นายมา โม้วงษ์  นายบุตร  ท้ายรักษ์
ประธานกองทุนเงินล้านคือ นายวีรศักดิ์  สุนามัย
วัดประจำหมู่บ้านคือ วัดสามัคคีธรรมาราม เจ้าอาวาส  พระครูพิพัฒน์  ธมฺมโสภโณ
คณะผู้ร่วมสืบค้นประวัติ
นายบุตร   ท้ายรักษ์                             นายโสดา  ธาตุดี
นายไหล   หาวัน                                 นายเสาร์   ประมายศรี
นายมา    โม้วงษ์