5.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับ งานจัดการบริการส่งเสริมการศึกษาและแนะแนวการศึกษา งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการกำลังคน หลักสูตร แบบเรียนความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการประชุมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการแนะนำการศึกษาและอาชีพ งานเผยแพร่การศึกษา เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดทำวารสารหรือเอกสารต่างๆและการรณรงค์เพื่อการเรียนรู้หนังสือ งานดูแลรักษาและจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ งานประสานเกี่ยวกับการประชุมงานการตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ งานสาธารณกุศลท้องถิ่นและของหน่วยงานต่างๆที่ขอความร่วมมือ งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของส่วนการศึกษารวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการติดตามและรายงาน งานประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการศึกษา งานส่งเสริมคุณภาพแลพมาตรฐานการศึกษา งานกำกับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดย มีผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้บังคับบัญชา แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

5.1 งานบริหารการศึกษา ประกอบด้วย 3 งานดังนี้
- งานแผนและวิชาการ
- งานการศึกษาปฐมวัย5.2 งานส่งเสริม ศาสนาและวัฒนธรรม และนันทนาการ ประกอบด้วย 4 งาน ดังนี้
- งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
- งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ
- งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน
- งานบริหารทั่วไป