3.กองช่าง ให้มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบก่อสร้างงานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานผังเมืองการควบคุม การก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศกรรมเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยมี ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้บังคับบัญชา แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

3.1 ฝ่ายก่อสร้าง ประกอบไปด้วย 2 งาน
- งานควบคุมก่อสร้าง
- งานสาธารณูปโภค


3.2 ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร ประกอบไปด้วย 2 งาน
- งานออกแบบ
- งานควบคุมอาคาร


3.3 ฝ่ายผังเมือง ประกอบไปด้วย 2 งาน
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมืง