โครงสร้างศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) อบต.บ้านไผ่
 
 
 
 
 
นายวานิช     ทวะลัย
ผอ.ศูนย์ อปพร.อบต.บ้านไผ่