สมาชิกสภา
             
            
             
      ชื่อ : นายภานุวัฒน์  ปักการะโถ      
      ตำแหน่ง : ประธานสภา      
             
             

         
     
         
  ชื่อ : นายประวิทย์ สุจริต   ชื่อ : นางขนงค์ สมศรี  
  ตำแหน่ง : รองประธานสภา   ตำแหน่ง : เลขานุการสภา  
         
         
                 
          ว่าง  
                 
  ชื่อ : นางสาวเยาวภา ธาตุดี       ชื่อ : นายอนุวัฒน์ อนุชน      
  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1       ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3      
                 

                 
           
                 
  ชื่อ : นายสวัสดิ์ กองวงษ์       ชื่อ : นายกำธร โม้วงษ์   ชื่อ : นางอนงค์ อุดช่อ  
  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4       ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5   ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5  
                 

                 
         
                 
  ชื่อ : นายสงวน แหล่ป้อง   ชื่อ : นายวรวุฒิ สุขีตา   ชื่อ : นายภิรมณ์ วงษ์สุดตา   ชื่อ : นายบุญชู โคโตสี  
  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6   ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6   ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7   ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  
                 

                 
         
                 
  ชื่อ : นายวีระศักดิ์ โสมนัส   ชื่อ : นายมานพ อุดม   ชื่อ : นายพงษ์ศักดิ์ สมศรี   ชื่อ : นายวิเชียร ศิริหลวง  
  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8   ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8   ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9   ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10  
                 

                 
           
                 
      ชื่อ : นายวินัย ทัดภูธร   ชื่อ : นายครรชิต แสงจันทร์ดาว   ชื่อ : นายวีระชัย ดินเมืองชน  
      ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11   ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11   ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12  
                 
             
       
             
  ชื่อ : นายสมจิตร์ วงษา   ชื่อ : นายบุญช่วย วันศรี   ชื่อ : นางลิต ขอนดู่  
  ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12   ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13   ตำแหน่ง : สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13