ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคมทางรถยนต์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ มีอาณาเขตติดกับทางหลวง (ถนนมิตรภาพ) สามารถเชื่อมระหว่างจังหวัดขอนแก่นและระหว่างอำเภอต่าง ๆ การเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ จึงมีความสะดวกรวดเร็ว ทำให้เกิดผลดีในด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน กล่าวคือ มีความคล่องตัวในการขนส่งผลผลิตด้านการเกษตร และสินค้าอื่นๆ ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการลงทุน ในด้านการขนส่งด้านสภาพการคมนาคมขนส่งภายในพื้นที่ตำบลบ้านไผ่ ยังประสบปัญหา การเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันและการเดินทางออกไปสู่ตัวเมือง เนื่องจากสภาพถนนหลายๆเส้นทางที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ยังเป็นหลุมเป็นบ่อ จึงต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร พ่อค้าประชาชนในชุมชน โดยมีรายละเอียดสภาพการคมนาคมขนส่งเป็นดังนี้

บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1 จำนวนถนน ทั้งหมด 22 สาย

  • ถนนลาดยาง 1 สาย
  • ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 13 สาย
  • ถนนลูกรัง 5 สาย
  • ถนนหินคลุก 3 สาย
  • ถนนดิน 5 สาย

บ้านกุดเป่ง หมู่ที่ 2 จำนวนถนน ทั้งหมด 14 สาย

  • ถนนลาดยาง 1 สาย
  • ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 9 สาย
  • ถนนลูกรัง 4 สาย
  • ถนนหินคลุก - สาย

บ้านเป้า หมู่ที่ 3 จำนวนถนน ทั้งหมด 15 สาย

  • ถนนลาดยาง 1 สาย
  • ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 สาย
  • ถนนหินคลุก - สาย
  • ถนนดิน 9 สาย

บ้านโนละม่อม หมู่ที่ 4 จำนวนถนน ทั้งหมด 18 สาย

  • ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 สาย
  • ถนนลูกรัง 3 สาย
  • ถนนหินคลุก - สาย
  • ถนนดิน 13 สาย

บ้านธาตุ หมู่ที่ 5 จำนวนถนน ทั้งหมด 11 สาย

  • ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 7 สาย
  • ถนนลูกรัง 1 สาย
  • ถนนหินคลุก 1 สาย
  • ถนนดิน 3 สาย

บ้านป่าแดง หมู่ที่ 6 จำนวนถนน ทั้งหมด 18 สาย

  • ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8 สาย
  • ถนนลูกรัง 8 สาย
  • ถนนหินคลุก 1 สาย
  • ถนนดิน 9 สาย

บ้านโคกสูง หมู่ที่ 7 จำนวนถนน ทั้งหมด 10 สาย 

  • ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 สาย
  • ถนนลูกรัง 2 สาย
  • ถนนหินคลุก 4 สาย
  • ถนนดิน 3 สาย

บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 จำนวนถนน ทั้งหมด 20 สาย

  • ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 11 สาย
  • ถนนลูกรัง - สาย
  • ถนนหินคลุก 3 สาย
  • ถนนดิน 6 สาย

บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 9 จำนวนถนน ทั้งหมด 13 สาย

  • ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 สาย
  • ถนนลูกรัง - สาย
  • ถนนหินคลุก 7 สาย
  • ถนนดิน 1 สาย

บ้านหนองกุง หมู่ที่ 10 จำนวนถนน ทั้งหมด 13 สาย

  • ถนนลาดยาง 1 สาย
  • ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 9 สาย
  • ถนนลูกรัง - สาย
  • ถนนหินคลุก - สาย
  • ถนนดิน 3 สาย

บ้านกอบง หมู่ที่ 11 จำนวนถนน ทั้งหมด 7 สาย

  • ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 สาย
  • ถนนลูกรัง 1 สาย
  • ถนนหินคลุก - สาย
  • ถนนดิน 2 สาย

บ้านดอนนาดี หมู่ที่ 12 จำนวนถนน ทั้งหมด 15 สาย

  • ถนนลาดยาง 1 สาย
  • ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 สาย
  • ถนนลูกรัง 6 สาย
  • ถนนหินคลุก - สาย
  • ถนนดิน 9 สาย

บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 13 จำนวนถนน ทั้งหมด 9 สาย

  • ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 8 สาย
  • ถนนลูกรัง - สาย
  • ถนนหินคลุก 1 สาย