โครงสร้างการผลิต

เศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่ขึ้นอยู่กับการผลิต 3 สาขาหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรม การค้าปลีก และ การเกษตร กล่าวคือ ประการที่หนึ่ง ตำบลบ้านไผ่มีอาณาเขตติดกับแก่งละว้าซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ในตำบลซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างมาก แต่ยังขาดระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ผลผลิตภาคการเกษตรออกสู่ตลาดยังมีน้อย ประการที่สอง ตำบลบ้านไผ่มีที่ตั้งติดกับถนนสายหลัก คือถนนมิตรภาพสายกรุงเทพฯ - หนองคาย ทำให้การคมนาคมขนส่งสะดวกสบาย จึงเป็นแหล่งที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมมากพอสมควร เนื่องจากว่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตในภาคขนส่งสินค้าและวัตถุดิบได้ ทำให้ตำบลบ้านไผ่มีพื้นที่ที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมากพอสมควร โดยมีรายละเอียดข้อมูลด้นเศรษฐกิจ ดังนี้

เกษตรกรรม

  • พื้นที่ทำนา จำนวน 12,480 ไร่
  • พื้นที่ทำสวน จำนวน 1,379 ไร่

ปศุสัตว์

  • โค มีจำนวน 2,326 ตัว
  • กระบือ มีจำนวน 914 ตัว
  • ไก่ มีจำนวน 64,965 ตัว
  • เป็ด มีจำนวน 2,247 ตัว

ประมง

  • แหล่งสัตว์น้ำธรรมชาติ มีจำนวน 4 แห่ง
  • บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำที่สร้างขึ้น มีจำนวน 173 แห่ง

สาหกรรม

  • มีโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น 7 แห่ง กับ 1 ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่ (ศูนย์มีชัย)

การพาณิชย์

  • ธนาคาร มีจำนวน - แห่ง
  • บริษัท มีจำนวน 6 แห่ง
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีจำนวน 2 แห่ง
  • ร้านค้าต่างๆ มีจำนวน 45 แห่ง
  • สถานีบริการน้ำมัน มีจำนวน 2 แห่ง
  • ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า มีจำนวน - แห่ง
  • ตลาดสด มีจำนวน - แห่ง
  • โรงฆ่าสัตว์ มีจำนวน - แห่ง

สถานบริการ

  • โรงแรม / รีสอร์ท มีจำนวน 3 แห่ง
  • โรงภาพยนตร์ มีจำนวน - แห่ง
  • ร้านอาหาร มีจำนวน 2 แห่ง
  • สถานีขนส่ง มีจำนวน - แห่ง