ลักษณะทางสังคม

ประชากร

ในปี 2552 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2552 ) มีจำนวนครัวเรือน 1,706 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 6,648 คน

เป็นชาย 3,296 คน เป็นหญิง 3,352 คน อาชีพหลัก ทำสวน , ทำไร่, ลูกจ้างตามโรงงาน,รับจ้างทั่วไป

อาชีพเสริม อุตสาหกรรมในครัวเรือน

การศึกษาและศาสนา

มีสถานศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งหมด จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย

โรงเรียนในระบบ

  • มัธยมศึกษา ( ขยายโอกาส ) 2 แห่ง
  • ประถมศึกษา 2 แห่ง

โรงเรียนนอกระบบ

  • ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลบ้านไผ่ 1 แห่ง
  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเป้า 1 แห่ง

โรงเรียนเอกชน

  • ไม่มี - แห่ง

วัดและสำนักสงฆ์ 11 แห่ง

  • จำนวน 13 หมู่บ้าน

การสาธารณสุข

  • มีสถานีอนามัยทั้งหมด จำนวน 1 แห่ง