สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่

 
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่
 
ลักษณะที่ตั้งของตำบลบ้านไผ่   ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดขอนแก่น  ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ          40กิโลเมตร  พื้นที่ของตำบลทั้งหมด  32.95  ตารางกิโลเมตร  มีลักษณะทางกายภาพเป็นที่ลุ่มสลับที่ดินลักษณะ  ลูกคลื่น มีความสูงประมาณ  160-180  เมตร จากระดับน้ำทะเล   มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ               ติดต่อกับเขตตำบลโคกสำราญ  อำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้                     ติดต่อกับเขตตำบลหัวหนอง    อำเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก             ติดต่อกับเขตตำบลในเมือง    อำเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก              ติดต่อกับเขตตำบลเมืองเพีย   อำเภอบ้านไผ่   จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไผ่  มีพื้นที่รวม  32.95 ตารางกิโลเมตร  ( 20,463.ไร่)  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มมีแหล่งน้ำที่สำคัญ   ได้แก่  แก่งละว้า  และลำห้วยจิก