ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์กองคลัง

หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองจังหวัดขอนแก่น

หนังสือสั่งการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข่าวสารภาครัฐ